No products in the cart.

एकदा स्वामी रामतीर्थः जापान-देशम् अगच्छत् । …

CBSE, JEE, NEET, CUET

CBSE, JEE, NEET, CUET

Question Bank, Mock Tests, Exam Papers

NCERT Solutions, Sample Papers, Notes, Videos

एकदा स्वामी रामतीर्थः जापान-देशम् अगच्छत् । सः तत्र (1) -यात्रां करोति स्म । - तदा सः भोजने केवलं (2) करोति स्म । सः रेलस्थानके फलानि (3) अवातरत्, परं श्रान्तिशून्यानि फलानि न अलभत। सः अवदत् प्रतीयते जापान देशे (5) फलानि न सन्ति । तस्य वार्ता एकः जापान-देशस्य नागरिकः श्रृणोति स्म । सः धावित्वा अगच्छत् (6) (4) फलानां कण्डोलकम् आनयत्, तस्मै च अयच्छत् । स्वामी रामतीर्थः अचिन्तयत् यत् एषः कोऽपि अस्ति। सः फलानां मूल्यं पृच्छति । सः नागरिकः अवदत्-एतेषाम् (7) नास्ति । परं (9) प्रार्थना अस्ति-भवान् स्वदेशं गत्वा एतत् मा वदतु यत् जापान-देशे उत्तमानि (10) न सन्ति । (8)
  • 0 answers
http://mycbseguide.com/examin8/

Related Questions

Sabdroop
  • 0 answers

myCBSEguide App

myCBSEguide

Trusted by 1 Crore+ Students

Test Generator

Test Generator

Create papers online. It's FREE.

CUET Mock Tests

CUET Mock Tests

75,000+ questions to practice only on myCBSEguide app

Download myCBSEguide App