CBSE - Class 12 - संस्कृत कोर - सिलेबस

Test Generator for Teachers

Create question papers online in minutes with your name and logo. 3,00,000+ questions to choose from.

Test Generator

सिलेबस for Class 12 संस्कृत कोर

Free सिलेबस Link
CBSE Syllabus 2019-20 Class 12 Sanskrit Core Download
CBSE Syllabus 2018-19 Class 12 Sanskrit Core Download
CBSE Syllabus 2017-18 Class-12 Sanskrit Core Download
Free सिलेबस Link
CBSE Syllabus 2015-16 class-12 Sanskrit Core Language

Latest CBSE Syllabus for Class 12 Sanskrit Core

CBSE syllabus for class 12 Sanskrit Core 2018, 2019, 2020 as per cbse.nic.in new curriculum. CBSE syllabus is available for free download in PDF format. Download latest CBSE syllabus of 12th Sanskrit Core as PDF format. Sanskrit Core syllabus for cbse class 12 is also available in myCBSEguide app, the best app for CBSE students. 

CBSE Academics Unit - Curriculum Syllabus

CBSE has special academics unit to design curriculum and syllabus. The syllabus for CBSE class 12 Sanskrit Core is published by cbse.nic.in Central Board of Secondary Education, Head Office in New Delhi. The latest syllabus for class 12 Sanskrit Core includes list of topics and chapters in Sanskrit Core. CBSE question papers are designed as per the syllabus prescribed for current session. 

CBSE Syllabus category

  • Secondary School Curriculum (class 9 and class 10)
  • Senior School Curriculum (class 11 and class 12)
  • Vocational Courses (Class 11 and class 12)

संस्कृतम् (केन्द्रिकम्) (कोड सं- 322)
पाठ्यक्रमः परीक्षानिर्देशाश्च
कक्षा-XII (अप्रैल 2017- मार्च 2018)

एकम् प्रश्नपत्रम्

अवधि - होरात्रयम्

पूर्णाङ्काः 100

अस्मिन् प्रश्नपत्रे चत्वारः खण्डाः भविष्यन्ति

अङ्काः

खण्डः ‘‘क”

अपठितांश-अवबोधनम्

10

खण्डः ‘‘ख”

रचनात्मककार्यम्

15

खण्डः ‘‘ग”

अनुप्रयुक्तव्याकरणम्

30

खण्डः ‘‘घ”

(अ) पठित-अवबोधनम्

35

 

(ब) संस्कृतसाहित्येतिहासस्य परिचयः

10

प्रतिखण्डं विस्तृतविवरणम्
खण्डः ‘क’
(अपठितांशअवबोधनम्)

 

अङ्काः

कालांशः

80-100 शब्दपरिमितः एक सरलः अपठितः गद्यांशः। संस्कृतसाहित्यपरिचायकं विषयवस्तु स्यात्।

10

21

प्रश्नवैविध्यम्

   

(i) एकपदेन उत्तरम्

2

 

(ii) पूर्णवाक्येन उत्तरम्

2

 

(iii) सर्वनामस्थाने संज्ञाप्रयोगः

1

 

(iv) कर्तृक्रिया-पदचयनम्

1

 

(v) विशेषण-विशेष्य/पर्याय/विलोमादिचयनम्

2

 

(vi) समुचितशीर्षकप्रदानम्

2

 

खण्डः ‘ख’
(संस्कृतेन रचनात्मकं लिखितकायर्म)

   

15

32

(i)

अनौपचारिकं पत्रम्/प्रार्थनापत्रम्

5

 

(ii)

लघुकथा (शब्दसूचीसाहाय्येन, रिक्तस्थानपूर्ति-माध्यमेन)

5

 

(iii)

संकेताधरितम् अनुच्छेदलेखनम्
(चित्रमधिकृत्य, निर्दिष्ट शब्दसूचीसाहाय्येन)

5

 

खण्डः ‘ग’
(अनुप्रयुक्तव्याकरणम्)

   

30

63

(i)

पाठाधारिताः सन्धिच्छेदाः
स्वरसन्धिः, व्यंजनसन्धिः, विसर्गसन्धिः

(2+2+2)=6

 

(ii)

पाठाधारितसमस्तपदानां विग्रहाः
अव्ययीभावः, द्विगुः, द्वन्द्वः, तत्पुरुषः, कर्मधारयः, बहुव्रीहिः

6

 

(iii)

प्रत्ययाः
अधोलिखितप्रत्यययोगेन वाक्यसंयोजनम्/ सघ्केताधारितरिक्तस्थानपूर्तिः
(अ) कृत्-क्त, क्तवतु, क्त्वा, तुमुन्, ल्यप्, तव्यत्, अनीयर्, क्तिन्, शतृ, शानच्
(आ) तद्धित-मतुप्, इन्, ठक्, ठञं , त्व, तल्,5
3

 

4

अन्वितिः
कर्तृ-क्रिया-अन्वितिः/विशेषण-विशेष्य-अन्वितिः

5

 

5

उपपदविभक्तिप्रयोगः (पाठ्यपुस्तकम् आधृत्य)

5

 

खण्डः ‘घ’
भागः (i)
(
पठितांश-अवबोधनम्)

 

45

94

(अ) अंशत्रयम्
(i) एकः गद्यांशः,
(ii) एकः नाट्यांशः
(iii) एकः पद्यांशः,

15
5
5
5

 

प्रश्नवैविध्यम्-
(i) एकपदेन उत्तरम्
(ii) पूर्णवाक्येन उत्तरम्
(iii) विशेषण-विशेष्य-अन्वितिः/पर्याय/विलोमादिचयनम्
(iv) सर्वनामस्थाने संज्ञाप्रयोगः
(v) कर्तृ-क्रिया-पदचयनम्

5
1
1
1
1
1

 


(i) उद्धृतांशानाम् प्रसङ्गसन्दर्भलेखनम् कः कम् कथयति/सन्दर्भग्रन्थस्य लेखकस्य च नामोल्लेखनम्
(ii) प्रदत्ते भावार्थत्रये शुद्धभावार्थचयनम् / प्रदत्ते भावार्थे रिक्तस्थानपूर्तिः
(iii) उद्धृतश्लोकानाम् अन्वयेषु रिक्तस्थानपूर्तिः
(iv) प्रदत्तवाक्यानां क्रमायोजनम्
(v) प्रदत्तपंक्तिषु प्रसङ्गानुसारं श्लिष्टपदानाम्/पदानाम् अर्थलेखनम्

20
4
4
4
4
4

 

खण्डः ''
भागः (ii)
(
सामान्यः संस्कृतसाहित्यपरिचयः)

   

10

1.

(अ) पाठ्यपुस्तके संकलितपाठ्यांशानां कवीनां कृतीनां संस्कृतेन परिचयः (1x5)

5

 

(आ) संस्कृते गद्य-पद्य-नाटकादिविधानां मुख्यविशेषतानां परिचयः

5

पुस्तकानि
(i) ऋतिका (द्वितीयः भागः) (पाठ्यपुस्तकम्) (के.मा.शि.सं. द्वारा प्रकाशितम्)
(ii) व्याकरणसौरभम् (सन्दर्भपुस्तकम्) (रा. शै. अनु. प्र. परिषदा प्रकाशितम्) (संशोधितसंस्करणम्)
(iii) रचनानुवादकौमुदी (सन्दर्भपुस्तकम्) कपिलदेवद्विवेदीलिखितम् विश्वविद्यालयप्रकाशनम्, वाराणसी
(iv) संस्कृतसाहित्यपरिचयः (सन्दर्भपुस्तकम्) (रा. शै. अनु. प्र. परि. द्वारा प्रकाशितम् (संशोधितसंस्करणम्)
(v) वेदपारिजात (अतिरिक्ताध्ययनार्थम्) (रा. शै. अनु. प्र. परि. द्वारा प्रकाशितम्)

Download CBSE Syllabus in PDF

Download CBSE Syllabus of Class 12th 

CURRICULUM / SYLLABUS OF VOCATIONAL COURSES

CURRICULUM / SYLLABUS

Scheme of Studies and List of Vocational Courses

Application form to offer vocational courses

Secondary School Curriculum (Under NSQF)

Senior School Curriculum (Vocational)Buy Complete Study Pack

Subscribe complete study pack and get unlimited access to selected subjects. Effective cost is only ₹ 12.5/- per subject per month. Based on the latest CBSE & NCERT syllabus.

CBSE Guide App

Install myCBSEguide mobile app for FREE sample papers, Test Papers, Revision Notes, Previous year question papers, NCERT solutions and MCQ tests

myCBSEguide App

CBSE Test Generator

Create papers in minutes

Print with your name & Logo

Download as PDF

3 Lakhs+ Questions

Solutions Included

Based on CBSE Blueprint

Best fit for Schools & Tutors

Work from Home

  • Work from home with us
  • Create questions or review them from home

No software required, no contract to sign. Simply apply as teacher, take eligibility test and start working with us. Required desktop or laptop with internet connection