No products in the cart.

Sanskrit me sandhi trick

CBSE, JEE, NEET, CUET

CBSE, JEE, NEET, CUET

Question Bank, Mock Tests, Exam Papers

NCERT Solutions, Sample Papers, Notes, Videos

Sanskrit me sandhi trick
  • 1 answers

S.K 1 7 months, 1 week ago

Understand It
http://mycbseguide.com/examin8/

Related Questions

एकदा स्वामी रामतीर्थः जापान-देशम् अगच्छत् । सः तत्र (1) -यात्रां करोति स्म । - तदा सः भोजने केवलं (2) करोति स्म । सः रेलस्थानके फलानि (3) अवातरत्, परं श्रान्तिशून्यानि फलानि न अलभत। सः अवदत् प्रतीयते जापान देशे (5) फलानि न सन्ति । तस्य वार्ता एकः जापान-देशस्य नागरिकः श्रृणोति स्म । सः धावित्वा अगच्छत् (6) (4) फलानां कण्डोलकम् आनयत्, तस्मै च अयच्छत् । स्वामी रामतीर्थः अचिन्तयत् यत् एषः कोऽपि अस्ति। सः फलानां मूल्यं पृच्छति । सः नागरिकः अवदत्-एतेषाम् (7) नास्ति । परं (9) प्रार्थना अस्ति-भवान् स्वदेशं गत्वा एतत् मा वदतु यत् जापान-देशे उत्तमानि (10) न सन्ति । (8)
  • 0 answers

myCBSEguide App

myCBSEguide

Trusted by 1 Crore+ Students

Test Generator

Test Generator

Create papers online. It's FREE.

CUET Mock Tests

CUET Mock Tests

75,000+ questions to practice only on myCBSEguide app

Download myCBSEguide App