No products in the cart.

Ask questions which are clear, concise and easy to understand.

Ask Question
 • 1 answers

Akashi Gupta 4 months ago

Exam me shabd roop nhi aate hai... Usse related question jaise ki वाक्य संसोधनं aate hai... Shadroop ka anusar hi prashan nirman bnte hai...
 • 3 answers

Trupti Toke 3 months, 1 week ago

यदा

Akashi Gupta 4 months ago

यदा

Sia 🤖 5 months, 2 weeks ago

Please ask question with complete information.

 • 3 answers

Anushri Longadge 2 months, 2 weeks ago

पुत्रदव्योपेता

Akashi Gupta 4 months ago

पीत्रद्वयोपेता ।

Niraj Kumar 5 months, 3 weeks ago

Putradyopete
 • 2 answers

Piyush Kushwah 5 months, 3 weeks ago

Hii

Ananya Ananya 6 months ago

देउलाख्यो ग्रामः/देउलाख्यः
अधोलिखितं गद्याशं पठित्वा प्रदत्तप्रश्नानाम् उत्तराणि लिखतः । "अस्ति देउलाख्यो ग्रामः । तत्र राजिसंहः नाम राजपुत्रः वसति आवश्सककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गहं प्रति चलिता । मार्गे बहन कानने सा A एक व्याघ्रं | एकदा केनापि ददर्श । सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्टवा धाष्ट्यत पुत्रौ चपेटया प्रदृत्य जगाद- कथमेंकैशे व्यार्घभक्षणाम कलहं कुरूचा। अयमेकस्ताव द्विभज्य भुज्जताम्। पश्चाद् अन्यो द्वितीयः कश्चिल्लक्ष्यते ।" (अ) एकपदेन उत्तरतः ( क ) ग्रामस्य नाम किम् आसीत् ? (ख) राजसिंह कुत्र वसति स्म ? (ग) राजसिंहस्य भार्या का आसीत् ? (घ) बुद्धिमती गहन कानने कम् ददर्श? (आ) पूर्णवाक्येन उत्तरतः (क) राजसिंहस्य भार्या आवश्यककार्येण कुत्र चलिता? (ख) सा किम् दृष्ट्वा पुत्रौ चपेटया प्रहव्य जगाद ? (ग) बुद्धिमती पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य किम् जगाद?
 • 2 answers

Ananya Ananya 6 months ago

(अ)-(क) देउलाख्यः। (ख) देउलाख्यः। (ग) बुद्धिमती । (घ) व्याघ्रं । (आ)-(क)राजसिंहस्य भार्या आवश्यककार्येण पुत्रद्वयोपेता पितुर्गहं प्रति चलिता। (ख)सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्टवा धाष्ट्यत पुत्रौ चपेटया प्रहव्य जगाद। (ग)बुद्धिमती पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद-"कथमेंकैशे व्यार्घभक्षणाम कलहं कुरूचा। अयमेकस्ताव द्विभज्य भुज्जताम्। पश्चाद् अन्यो द्वितीयः कश्चिल्लक्ष्यते ।"

Silent Boy 7 months ago

Hhh
Vvv
 • 0 answers
अधोललखितंगद्यांशंपठित्िा प्रश्नान्उत्तरत महाभारतस्य य ुद्धं प्रचलतत स्म भीष्मः कौरिाणां सेनापततः भ ूत्िा अष्ट ठदिसान् याित् भयङ्करं य ुद्धम्अकरोत।् पाण्डिाः तस्य प ुरतः य ुद्धं कतु ुम्असमराु ः चचन्तामगनाः च आसन् । तरावप सः पाण्डििे ु एकमवप न अमारयत् इतत मत्िा दय ु ोधनः खिन्नः आसीत् । अतः सः भीष्मम् अिदत् – भोः वपतामह ! मदपेक्षया पाण्डिाः एि भितः वप्रयाः । अतः भिान् य ुद्धे sवप त ः सह क्रीडतत । न कमवप मारयतत। एतत्श्र ुत्िा भीष्मः दः ु खितः जातः । झठटतत सः प्रततज्ां क ृतिान्यत्“ श्िः य ुद्धं क ृत्िा अहम्अज ु ुनं मारतयष्यालम अरिा तेन पराजजतः भविष्यालम “ इतत । भीष्मस्य प्रततज्ा सिवः ज्ाता । तां श्र ुत्िा पाण्डिपक्षे सिे sवप िीराः चचजन्तताः अभिन्। श्रीक ृ ष्णः अवप चचन्तािशात् रात्रौ तनद्ां न प्राप्तिान्। ‘भीष्मप्रततज्ां श्र ुत्िा अज ु ुन: तु तनतरां चचजन्ततः स्यात’् इतत चचन्ततयत्िा सः तस्य सान्त्िनं कतु ुम्अज ु ुनस्य लशविरं गतिान्। I एकपदेन उत्तरत – ½ x 2 = 1 क. कौरिाणां सेनापततः कः आसीत् ? ि. कः खिन्नः आसीत्? II प ू णुिाक्येन उत्तरत – 1 x 1 = 1 क. भीष्मः कां प्रततज्ां क ृतिान्? III तनदेशान ुसारम्उचचतम्उत्तरं विकल्पभ्े यः चचत्िा ललित ½ x 4 = 2 क. “अकरोत्” इतत क्रक्रयापदस्य कताु कः? (अ) दय ु ोधनः (आ) भीष्मः (इ) पाण्डिाः (ई) अज ु ुनः ि.“शीघ्रम”् इत्यजस्मन्अरेक्रकं पदम्अत्र प्रय ु क्तम्? (अ) झठटतत (आ) श्िः (इ) मत्िा (ई) खिन्नः
 • 0 answers
 • 0 answers
 • 2 answers

Sakshi Mali 9 months, 1 week ago

Hi

Sia 🤖 9 months, 2 weeks ago

https://mycbseguide.com/course/cbse-class-10-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4-(%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%B7%E0%A5%80)/4538/

 • 2 answers

Anamay Shukla 9 months, 1 week ago

इति भवदीय उत्तरम् मुनिः मुनी मुनयः मुनिम् मुनी मुनीन् मुनिना मुनिभ्याम् मुनिभिः मुनये मुनिभ्याम् मुनिभ्यः मुनेः मुनिभ्याम् मुनिभ्यः मुनेः मुन्योः मुनीनाम् मुनौ मुन्योः मुनिषु हे मुने! हे मुनी हे मुनयः

Satya Jena 9 months, 2 weeks ago

Jyyy
 • 3 answers

Akashi Gupta 4 months ago

वयम् संस्कृतम् पठाम:

Anish Sharma 9 months ago

वयम् संस्कृतम् पठाम:

Dhruv Kumar 9 months, 3 weeks ago

व्यम् संस्कृतं पठाम: |
 • 3 answers

Champiya Meena 5 months, 1 week ago

Bye from book store we don't have

Gajendra Singh 6 months ago

O

Rekha Jaiswal Rekha Jaiswal 9 months, 4 weeks ago

Yes
 • 1 answers

Akashi Gupta 4 months ago

What is you question??
 • 1 answers

Sia 🤖 9 months, 2 weeks ago

 1. महाकवि: कालिदास: न केवल भारतस्‍य प्रत्‍युत विश्‍वस्‍य श्रेष्‍ठ: कवि: अस्ति ।
 2. तेषु द्वे महाकाव्‍ये रधुवंशम कुमार रसम्‍भवज्‍च।
 3. महाकवि: कालिदास: स: कवगुरू: इति कथ्‍यते।
 4. त्रीणि नाटकाति मलविकाग्तिमित्रण्‍ विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञानशाकुन्‍तलज्‍च।
 5. कवि: कालिदास: तेन विरचिता: सप्‍त ग्रंथा: अतीव प्रसिद्धा: सन्ति।
 6. अघ विश्‍वस्‍य सर्वास्‍वपि प्रमुखासु कालिदासग्रन्‍थाना अतुवादो लभ्‍यते।
 7. द्वे खण्‍डकाव्‍ये ऋतुसहारं मेघदुतज्‍च।
 8. रघुवंशम् कुमारसम्‍भवं च महाकाव्‍यम् कालिदास:।
 9. एषु मेघदुतस्‍य शाकुन्‍तलस्‍य च प्रचार: विदेशेषु अपि अधिको विर्तते।
 10. महाकवि कालिदासस्‍य प्रतिभा सर्वतोमुखी अस्ति।
 11. महाकवि कालिदास त्रीणि नाटकानि च मालविकाग्नि विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञानशाकुंतलम।
 12. तत्र कृत्रिमता क्‍लिष्‍टता च किंचित मात्रमपि नास्ति।
 13. महाकवि कालिदास गीतिकाव्‍यम च मेघदुत ऋतुसंहारम्।
 14. अयं महाकवि: संस्‍कृतसाहित्‍ये अद्वितीयं स्‍थानं धारयति।
 15. महाकवि कालिदास प्रतिभासील: कवि अस्ति।
 16. अय संस्‍कृत साहित्‍ये लोकोत्‍तर: कवि: इति न काअपि संदेह:।
 17.  तस्‍य तचनासु प्रसादं माधुर्यज्‍च गुणयो: अपुर्व सप्पिश्रण विघते।
 18. उपमा कालिदासस्‍य इति उक्ति: तस्‍य विषये सुप्रसिद्धा अस्ति।
 19. विश्‍वसाहित्‍ये अयं शेक्‍सपियरेण कविना सह समतां धारयति।
 • 1 answers

Bhumi Singh 10 months, 1 week ago

vanraj ke durvastha prapt
 • 5 answers

Akashi Gupta 4 months ago

आवाम् पाठ: पठावः

Anish Sharma 9 months ago

आवाम् पाठम् पठावः

Poonam Gogia 10 months, 1 week ago

आवां पाठं पठाव:

Akanksha Sah 10 months, 1 week ago

आवाम पाठं पठाव:

Ak Soni 10 months, 2 weeks ago

युवाम पाठं पठथ:

myCBSEguide App

myCBSEguide

Trusted by 1 Crore+ Students

Question Paper Creator

 • Create papers in minutes
 • Print with your name & Logo
 • Download as PDF
 • 5 Lakhs+ Questions
 • Solutions Included
 • Based on CBSE Syllabus
 • Best fit for Schools & Tutors

Test Generator

Test Generator

Create papers at ₹10/- per paper

Download myCBSEguide App