No products in the cart.

Read the extract given below and …

CBSE, JEE, NEET, CUET

CBSE, JEE, NEET, CUET

Question Bank, Mock Tests, Exam Papers

NCERT Solutions, Sample Papers, Notes, Videos

Read the extract given below and answer in Nepali the questions that follow- निम्न अवतरित गद्यांश पढ़ अनि त्यसपछि सोधिएका प्रश्नहरूका उत्तर नेपालीमा लेख - "ए माछावाला दाज्यू, हाम्रो दोकानमा पनि कहिलेकाहीँ चिया खाएर जानुहवस् न।" जवान रनेले त्यो स्वास्नीमानिससित दुइ-चार कुरा कोट्याउने तोभले पनि त्यो खातिर उम्काउन खोज्नु ठीक मानेन। त्यसले भन्यो – “किन नखानु र बाबै नि खोइ लेऊन के के छ ?" त्यस स्वास्नीमानिसले सेल, आलुको तरकारी र चिया रनेको अघिल्तिर राखिदिई र भनी, “माछा पनि दिऊँ कि ? : माछाको मोल शिवकुमार राई Maachako Mol: Sivkumar Rai (i) "ए माछावाला दाज्यू" भन्दै कसले कसलाई के भनी ? (ii) कस्तो लोभले कसलाई कसको खातिर उम्काउन ठीक लागेन (iii) "खोइ लेऊन के के छ।" भनेको सुनेर कसले के गरी ? (iv) कसको करतो कुरा सुनेर कस्तो लोभले रने कहाँ गयो ?
 • 0 answers
http://mycbseguide.com/examin8/

Related Questions

What is Diwali
 • 2 answers
French only
 • 0 answers
What is democracy ?
 • 2 answers
How many types of computer
 • 2 answers
Hello sir/ ma'am
 • 1 answers
What is vilocity
 • 1 answers
Read the extract given below and answer in Nepali the questions that follow- निम्न अवतरित गद्यांश पढ़ अनि त्यसपछि सोधिएका प्रश्नहरूका उत्तर नेपालीमा लेख - "ए माछावाला दाज्यू, हाम्रो दोकानमा पनि कहिलेकाहीँ चिया खाएर जानुहवस् न।" जवान रनेले त्यो स्वास्नीमानिससित दुइ-चार कुरा कोट्याउने तोभले पनि त्यो खातिर उम्काउन खोज्नु ठीक मानेन। त्यसले भन्यो – “किन नखानु र बाबै नि खोइ लेऊन के के छ ?" त्यस स्वास्नीमानिसले सेल, आलुको तरकारी र चिया रनेको अघिल्तिर राखिदिई र भनी, “माछा पनि दिऊँ कि ? : माछाको मोल शिवकुमार राई Maachako Mol: Sivkumar Rai (i) "ए माछावाला दाज्यू" भन्दै कसले कसलाई के भनी ? (ii) कस्तो लोभले कसलाई कसको खातिर उम्काउन ठीक लागेन (iii) "खोइ लेऊन के के छ।" भनेको सुनेर कसले के गरी ? (iv) कसको करतो कुरा सुनेर कस्तो लोभले रने कहाँ गयो ?
 • 0 answers
Manas
 • 2 answers

myCBSEguide App

myCBSEguide

Trusted by 1 Crore+ Students

Question Paper Creator

 • Create papers in minutes
 • Print with your name & Logo
 • Download as PDF
 • 5 Lakhs+ Questions
 • Solutions Included
 • Based on CBSE Syllabus
 • Best fit for Schools & Tutors

Test Generator

Test Generator

Create papers at ₹10/- per paper

CUET Mock Tests

CUET Mock Tests

75,000+ questions to practice only on myCBSEguide app

Download myCBSEguide App