CBSE - Class 11 - Sanskrit Core

CBSE, JEE, NEET, NDA

CBSE, JEE, NEET, NDA

Question Bank, Mock Tests, Exam Papers

NCERT Solutions, Sample Papers, Notes, Videos

सीबीएसई कक्षा 11 संस्कृत कोर अध्ययन सामग्री। MyCBSEguide सीबीएसई कक्षा 11 संस्कृत कोर के लिए हल के कागजात, बोर्ड प्रश्न पत्रों, संशोधन नोट और एनसीईआरटी समाधान प्रदान करता है। शामिल विषय हैं: ऋतिका (प्रथमः भागः)(पाठ्यपुस्तकम्)(के-मा-शि-सं- द्वारा प्रकाशितम्)प्रथमः भागः, व्याकरणसौरभम्(संशोधितसंस्करणम्)(रा- शै- अनु- प्र- परि- द्वारा प्रकाशितम्), रचनानुवादकौमुदी(सहायकपुस्तकम्)कपिलदेवद्विवेदीलिखितम् विश्वविद्यालयप्रकाशनम्, वाराणसी, सस्ंकृतसाहित्यपरिचयः(सन्दर्भपुस्तकम्)(संशोधितसंस्करणम्)(रा- शै- अनु- प्र- परि- द्वारा प्रकाशितम्), वेदपारिजात (अतिरिक्ताध्ययनार्थम्) (रा- शै- अनु- प्र- परि- द्वारा प्रकाशितम्) |

ResourcesmyCBSEguide App

myCBSEguide

Trusted by 1 Crore+ Students

CBSE Test Generator

Create papers in minutes

Print with your name & Logo

Download as PDF

3 Lakhs+ Questions

Solutions Included

Based on CBSE Blueprint

Best fit for Schools & Tutors

Work from Home

  • Work from home with us
  • Create questions or review them from home

No software required, no contract to sign. Simply apply as teacher, take eligibility test and start working with us. Required desktop or laptop with internet connection