No products in the cart.

CBSE - Class 12 - संस्कृत कोर (भास्वती) - पिछले प्रश्नपत्र

CBSE, JEE, NEET, NDA

CBSE, JEE, NEET, NDA

Question Bank, Mock Tests, Exam Papers

NCERT Solutions, Sample Papers, Notes, Videos

पिछले प्रश्नपत्र for Class 12 संस्कृत कोर (भास्वती)

Free पिछले प्रश्नपत्र Link
Sanskrit Core 2020 (Set-4) Download
संस्कृत कोर प्रश्न पत्र 2019 (Set-1) Download
संस्कृत कोर Question Paper 2018 Download
सीबीएसई कक्षा - 12 दिल्ली 2017 सेट - 4 Download
प्रश्न पत्र दिल्ली 2017 सेट - 4 Download
सीबीएसई कक्षा - 12 संस्कृतम् बाहरी दिल्ली 2017 सेट - 4 Download
प्रश्न पत्र बाहरी दिल्ली 2017 सेट - 4 Download
संस्कृत कोर Question Paper 2016 Outside Delhi (Set 1) Download
संस्कृत कोर Question Paper 2016 Delhi (Set 1) Download
प्रश्न पत्र दिल्ली 2016 सेट - 4 Download
प्रश्न पत्र बाहरी दिल्ली 2016 सेट - 4 Download
प्रश्न पत्र दिल्ली 2015 सेट - 4 Download
प्रश्न पत्र बाहरी दिल्ली 2015 सेट - 4 Download
प्रश्न पत्र दिल्ली 2014 सेट - 1 Download
प्रश्न पत्र बाहरी दिल्ली 2014 सेट - 2 Download
प्रश्न पत्र (कम्पार्टमेंट) बाहरी दिल्ली 2014 Download
प्रश्न पत्र दिल्ली 2011 set 1 Download
प्रश्न पत्र बाहरी दिल्ली 2011 set 2 Download
प्रश्न पत्र दिल्ली 2010 set 1 Download
प्रश्न पत्र बाहरी दिल्ली 2010 set 2 Download
प्रश्न पत्र दिल्ली 2007 सेट – 1 Download
प्रश्न पत्र (बाहरी दिल्ली) 2007 सेट - 2 Download

myCBSEguide App

myCBSEguide App

Complete Guide for CBSE Students

NCERT Solutions, NCERT Exemplars, Revison Notes, Free Videos, CBSE Papers, MCQ Tests & more.

CBSE Previous Year Question Papers Class 12 Sanskrit Core

CBSE Previous Year Question Papers Class 12 Sanskrit Core

CBSE Sanskrit Core questions papers

CBSE last year papers for class 12 Sanskrit Core and Last Year Question Paper & Solutions of 10+2 Sanskrit Core are made available by CBSE every year just after the board exams are over. CBSE marking scheme and blue print is provided along with the previous year question paper. This helps students find answer the most frequently asked question, How to prepare for CBSE board exams. The best way to prepare for board exams is to understand the questions pattern and practice them as given in previous year question papers.

 • solved question papers for class 12
 • cbse board question papers for class 12 with answers 2018
 • cbse solved question papers for class 10 free download
 • CBSE Question Paper for Class 12 – Sanskrit Core – 2018, 2017, 2016
 • last 5 years question papers of cbse 12th Sanskrit Core
 • cbse previous year question papers class 12 solved
 • ncert question papers
 • cbse old question papers class 12 Sanskrit Core
 • cbse previous year question papers class 12 Sanskrit Core solved pdf
 • Last Year Sample Question Paper & Solutions of CBSE Class 12

Board question papers of class 12 Sanskrit Core

CBSE class 12 Board Question Paper for Sanskrit Core for the year 2018, 2017, 2016, 2015 with solutions in PDF format for free download. The previous year question papers last 10 year for all – NCERT books and based on CBSE latest syllabus must be downloaded and practiced by students. These old 5 to 10 year board question papers are the best source to understand question paper pattern and chapter wise weightage in class 12th Sanskrit Core question paper.

Chapter-wise Marks distribution for class 12 Sanskrit Core board exam

संस्कृतम् (केन्द्रिकम्) (कोड सं- 322)
पाठ्यक्रमः परीक्षानिर्देशाश्च
कक्षा-XII (अप्रैल 2017- मार्च 2018)


एकम् प्रश्नपत्रम्

अवधि - होरात्रयम्

पूर्णाङ्काः 100

अस्मिन् प्रश्नपत्रे चत्वारः खण्डाः भविष्यन्ति

अङ्काः

खण्डः ‘‘क”

अपठितांश-अवबोधनम्

10

खण्डः ‘‘ख”

रचनात्मककार्यम्

15

खण्डः ‘‘ग”

अनुप्रयुक्तव्याकरणम्

30

खण्डः ‘‘घ”

(अ) पठित-अवबोधनम्

35

 

(ब) संस्कृतसाहित्येतिहासस्य परिचयः

10

प्रतिखण्डं विस्तृतविवरणम्
खण्डः ‘क’
(अपठितांशअवबोधनम्)

 

अङ्काः

कालांशः

80-100 शब्दपरिमितः एक सरलः अपठितः गद्यांशः। संस्कृतसाहित्यपरिचायकं विषयवस्तु स्यात्।

10

21

प्रश्नवैविध्यम्

   

(i) एकपदेन उत्तरम्

2

 

(ii) पूर्णवाक्येन उत्तरम्

2

 

(iii) सर्वनामस्थाने संज्ञाप्रयोगः

1

 

(iv) कर्तृक्रिया-पदचयनम्

1

 

(v) विशेषण-विशेष्य/पर्याय/विलोमादिचयनम्

2

 

(vi) समुचितशीर्षकप्रदानम्

2

 

खण्डः ‘ख’
(संस्कृतेन रचनात्मकं लिखितकायर्म)

   

15

32

(i)

अनौपचारिकं पत्रम्/प्रार्थनापत्रम्

5

 

(ii)

लघुकथा (शब्दसूचीसाहाय्येन, रिक्तस्थानपूर्ति-माध्यमेन)

5

 

(iii)

संकेताधरितम् अनुच्छेदलेखनम्
(चित्रमधिकृत्य, निर्दिष्ट शब्दसूचीसाहाय्येन)

5

 

खण्डः ‘ग’
(अनुप्रयुक्तव्याकरणम्)

खण्डः ‘घ’
भागः (i)
(पठितांश-अवबोधनम्)

 

45

94

(अ) अंशत्रयम्
(i) एकः गद्यांशः,
(ii) एकः नाट्यांशः
(iii) एकः पद्यांशः,

15
5
5
5

 

प्रश्नवैविध्यम्-
(i) एकपदेन उत्तरम्
(ii) पूर्णवाक्येन उत्तरम्
(iii) विशेषण-विशेष्य-अन्वितिः/पर्याय/विलोमादिचयनम्
(iv) सर्वनामस्थाने संज्ञाप्रयोगः
(v) कर्तृ-क्रिया-पदचयनम्

5
1
1
1
1
1

 


(i) उद्धृतांशानाम् प्रसङ्गसन्दर्भलेखनम् कः कम् कथयति/सन्दर्भग्रन्थस्य लेखकस्य च नामोल्लेखनम्
(ii) प्रदत्ते भावार्थत्रये शुद्धभावार्थचयनम् / प्रदत्ते भावार्थे रिक्तस्थानपूर्तिः
(iii) उद्धृतश्लोकानाम् अन्वयेषु रिक्तस्थानपूर्तिः
(iv) प्रदत्तवाक्यानां क्रमायोजनम्
(v) प्रदत्तपंक्तिषु प्रसङ्गानुसारं श्लिष्टपदानाम्/पदानाम् अर्थलेखनम्

20
4
4
4
4
4

 

खण्डः 'घ'
भागः (ii)
(सामान्यः संस्कृतसाहित्यपरिचयः)

   

10

1.

(अ) पाठ्यपुस्तके संकलितपाठ्यांशानां कवीनां कृतीनां संस्कृतेन परिचयः (1x5)

5

 

(आ) संस्कृते गद्य-पद्य-नाटकादिविधानां मुख्यविशेषतानां परिचयः

 

 CBSE 10 Year Papers class 12 Sanskrit Core

Old question papers of last 10 years for class 12 Sanskrit Core download as PDF from myCBSEguide, the best app for CBSE students. CBSE class 12 board papers of last 5 years solved for Sanskrit Core 10+2 board exams download free. CBSE board question papers for class 12th Sanskrit Core with answers 2018 and 2019 are conducted by central board of secondary education, New Delhi in the month of March and April. Plus Two CBSE Sanskrit Core Question Papers of CBSE board exams with latest marking scheme and revised blue print is something each and every child should go through and practice regularly for better results in board exams.

CBSE previous year question papers class 12 solved

CBSE board exam question papers class 12 with answers and complete solution for the year 2005 to 2018 are available for free download.

Year

Question Paper

Download as PDF

2005

Sanskrit Core Question Paper

Download

2006

Sanskrit Core Board Paper

Download

2007

CBSE Sanskrit Core Paper

Download

2008

12 Sanskrit Core Paper

Download

2009

Sanskrit Core class 12 question

Download

2010

Sanskrit Core Paper 2010

Download

2011

Question Paper for Sanskrit Core

Download

2012

2012 Sanskrit Core Question Paper

Download

2013

CBSE Sanskrit Core 2013 Paper

Download

2014

Question paper 2014 of Sanskrit Core

Download

2015

10+2 Sanskrit Core board Paper

Download

2016

10+2 Sanskrit Core Question Paper

Download

2017

Sanskrit Core solved question paper

Download

2018

Board exam paper 2018

Download

2019

Sanskrit Core question paper 2019

Download

2020

Question paper Sanskrit Core

Download

Class 12 Sanskrit Core Question Papers and syllabus

CBSE class 12 Sanskrit Core have following chapters. Questions are asked from these chapters. CBSE schools are advised to follow NCERT text books. Here is the list of chapters in class 12th  Sanskrit Core.

Class 12 Sanskrit Core List of Chapters NCERT Book

 • Ch 1उत्तिष्ठत जाग्रत
 • Ch 2सूर्यः एव प्रकृतेः आधारः
 • Ch 3 राष्ट्रचिन्ता गरीयसी
 • Ch 4 दूरदृष्टिः फलप्रदा
 • Ch 5 अहो! राजते कीदृशीयं हिमानी
 • Ch 6 सुधामुचः वाचः
 • Ch 7 दारिद्र्ये दुर्लभं सत्त्वम्
 • Ch 8 आश्चर्यमयं विज्ञानजगत्

 CBSE Sanskrit Core Question Paper General Instructions

अवधि : होरात्रयम् : 3 / पूर्णाङ्काः : 100
निर्देशाः :
सङ्केताभावे सर्वेषां प्रश्नानामुत्तराणि, संस्कृतेनैव लेखनीयानि |
अस्मिन् प्रश्नपत्र चत्वारः खण्डाः सन्ति |
खण्डः क : अपठितांश-अवबोधनम् (10 अङ्काः)
खण्डः ख : संस्कृतेन रचनात्मककार्यम् (15 अङ्काः)
खण्डः ग : अनुप्रयुक्तव्याकरणम् (30 अङ्काः)
खण्डः घ : भाग I – पठितांश–अवबोधनम् (35 अङ्काः)
भाग II - सामान्यः संस्कृतसाहित्यपरिचयः (10 अङ्काः)

CBSE Question Papers for Class 12

CBSE question papers 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 and so on for all the subjects are available under this download link. Practicing real question paper certainly helps students to get confidence and improve performance in weak areas.

To download previous year question papers for class 12 Physics, Accountancy, Biology, History, Political Science, Economics, Geography, Computer Science, Home Science, Accountancy, Business Studies and Home Science; do check myCBSEguide app or website. myCBSEguide provides sample papers with solution, test papers for chapter-wise practice, NCERT solutions, NCERT Exemplar solutions, quick revision notes for ready reference, CBSE guess papers and CBSE important question papers. Sample Paper all are made available through the best app for CBSE students and myCBSEguide website.myCBSEguide App

myCBSEguide

Trusted by 1 Crore+ Students

Question Paper Creator

 • Create papers in minutes
 • Print with your name & Logo
 • Download as PDF
 • 5 Lakhs+ Questions
 • Solutions Included
 • Based on CBSE Syllabus
 • Best fit for Schools & Tutors

Test Generator

Test Generator

Create papers at ₹10/- per paper

Download myCBSEguide App