No products in the cart.

CBSE - Class 12 - संस्कृत कोर (भास्वती) - एनसीईआरटी प्रश्न-उत्तर

CBSE, JEE, NEET, CUET

CBSE, JEE, NEET, CUET

Question Bank, Mock Tests, Exam Papers

NCERT Solutions, Sample Papers, Notes, Videos

एनसीईआरटी प्रश्न-उत्तर for Class 12 संस्कृत कोर (भास्वती)

अनुशासनम्
एनसीईआरटी प्रश्न-उत्तर Link
उत्तिष्ठत जाग्रत

myCBSEguide App

myCBSEguide App

Complete Guide for CBSE Students

NCERT Solutions, NCERT Exemplars, Revison Notes, Free Videos, CBSE Papers, MCQ Tests & more.

न त्वं शोचितुमर्हसि
एनसीईआरटी प्रश्न-उत्तर Link
सूर्यः एव प्रकृतेः आधारः
मातुराज्ञा गरीयसी
एनसीईआरटी प्रश्न-उत्तर Link
राष्ट्रचिन्ता गरीयसी
प्रजानुरञ्जको नृपः
एनसीईआरटी प्रश्न-उत्तर Link
दूरदृष्टिः फलप्रदा
दौवारिकस्य निष्ठा
एनसीईआरटी प्रश्न-उत्तर Link
अहो! राजते कीदृशीयं हिमानी
सूक्ति-सौरभम्
एनसीईआरटी प्रश्न-उत्तर Link
सुधामुचः वाचः
नैकेनापि समं गता वसुमती
एनसीईआरटी प्रश्न-उत्तर Link
दारिद्र्ये दुर्लभं सत्त्वम्
हल्दीघाटी
एनसीईआरटी प्रश्न-उत्तर Link
आश्चर्यमयं विज्ञानजगत्

Student Dashboard

Personlised content for the students.

myCBSEguide App

myCBSEguide App

Complete Guide for CBSE Students

NCERT Solutions, NCERT Exemplars, Revison Notes, Free Videos, CBSE Papers, MCQ Tests & more.

NCERT solutions for class 12 Sanskrit Core

NCERT solutions for class 12 Sanskrit Core

NCERT 12 Sanskrit Core Text book Solutions

NCERT 12th class Sanskrit Core book solutions are available in PDF format for free download. These ncert book chapter wise questions and answers are very helpful for CBSE board exam. CBSE recommends NCERT books and most of the questions in CBSE exam are asked from NCERT text books. Class 12 Sanskrit Core chapter wise NCERT solution for Sanskrit Core part 1 and Sanskrit Core part 2 for all the chapters can be downloaded from our website and myCBSEguide mobile app for free.

NCERT Class 12 Sanskrit Core Chapter-wise Solutions

Bhaswati Part-1

 • Ch 1 प्रथमः पाठः अनुशासनम् 3
 • Ch 2 द्वितीयः पाठः न त्वं शोचितुमर्हसि
 • Ch 3 तृतीयः पाठः मातुराज्ञा गरीयसी
 • Ch 4 चतुर्थः पाठः प्रजानुर×जको नृपः
 • Ch 5 प×चमः पाठः दौवारिकस्य निष्ठा
 • Ch 6 षष्ठः पाठः सूक्ति-सौरभम्
 • Ch 7 सप्तमः पाठः नैकेनापि समं गता वसुमती
 • Ch 8 अष्टमः पाठः हल्दीघाटी
 • Ch 9 नवमः पाठः मदालसा
 • Ch 10 दशमः पाठः प्रतीक्षा
 • Ch 11 परिशिष्ट अनुशंसित ग्रन्थ

 Shaswati Part-2

 • Ch 1 प्रथमः पाठः विद्यया{मृतमश्नुते
 • Ch 2 द्वितीयः पाठः रघुकौत्ससंवादः
 • Ch 3 तृतीयः पाठः बालकौतुकम्
 • Ch 4 चतुर्थः पाठः कर्मगौरवम्
 • Ch 5 प×चमः पाठः शुकनासोपदेशः
 • Ch 6 षष्ठः पाठः सूक्तिसुधा
 • Ch 7 सप्तमः पाठः विक्रमस्यौदार्यम्
 • Ch 8 अष्टमः पाठः भू-विभागाः
 • Ch 9 नवमः पाठः कार्यं वा साधयेयं देहं वा पातयेयम्
 • Ch 10 दशमः पाठः दीनबन्धुः श्रीनायारः
 • Ch 11 एकादशः पाठः उद्भिज्ज-परिषद्
 • Ch 12 द्वादशः पाठः किन्तोः कुटिलता
 • Ch 13 परिशिष्ट
 1. छन्द
 2. अलघ
 • ड्ढार
 • अनुशंसित ग्रन्थ

CBSE class 12th Sanskrit Core have two books. Each book has chapters and topics.

 1. NCERT Sanskrit Core Book Class 12 Part-1 Bhaswati
 2. NCERT Sanskrit Core Book Class 12 Part-2 Shaswati

NCERT Solutions for Class 12th Sanskrit Core

NCERT Solutions Class 12 Sanskrit Core PDF (Download) Free from myCBSEguide app and myCBSEguide website. Ncert solution class 12 Sanskrit Core includes text book solutions from both part 1 and part 2. NCERT Solutions for CBSE Class 12 Sanskrit Core have total 11 chapters in Bhaswati and 13 chapters in Shaswati. Class 12 Sanskrit Core ncert Solutions in pdf for free Download are given in this website. Ncert Sanskrit Core class 12 solutions PDF and Sanskrit Core ncert class 12 PDF solutions with latest modifications and as per the latest CBSE syllabus are only available in myCBSEguide.

NCERT Solutions for Class 12

NCERT Solutions for Class 11

NCERT Solutions for Class 10

NCERT Solutions for Class 9

NCERT Solutions for Class 8

NCERT Solutions for Class 7

NCERT Solutions for Class 6

NCERT Solutions for Class 5

NCERT Solutions for Class 4

NCERT Solutions for Class 3myCBSEguide App

myCBSEguide

Trusted by 1 Crore+ Students

Test Generator

Test Generator

Create papers online. It's FREE.

CUET Mock Tests

CUET Mock Tests

75,000+ questions to practice only on myCBSEguide app

Download myCBSEguide App