CBSE-Archive - class 10 - Sanskrit Communicative (Deleled) - पिछले प्रश्नपत्र

CBSE Test Generator

CBSE Test Generator

Create question paper & MCQ Quiz online with your Name & Logo in minutes

(only for Schools, Coachings, Teachers & Tutors)

पिछले प्रश्नपत्र for class 10 Sanskrit Communicative (Deleled)

Free पिछले प्रश्नपत्र Link
Question Paper 2011 Delhi set 1 Download
Question Paper 2011 Outside Delhi set 1 Download
SA-1
SA-2
Annual
Free पिछले प्रश्नपत्र Link
CBSE Class 10 Sanskrit Paper-01 (SA1-2016)
CBSE Class 10 Sanskrit Paper-01 (SA 1)
CBSE Class 10 Sanskrit Paper-01 (SA 1)
CBSE Class 10 Sanskrit Paper-01 (FA 1)
CBSE Class 10 Sanskrit Question Paper 2015 (Delhi)
CBSE Class 10 Sanskrit Question Paper 2014 (Delhi)
CBSE Class 10 Sanskrit Question Paper 2014 (Outside Delhi)
CBSE Class 10 Sanskrit Question Paper 2014 (Vocational)
CBSE Class 10 Sanskrit Question Paper 2012 (SA-2)
CBSE Class 10 Sanskrit Question Paper 2011
CBSE Class 10 Sanskrit Question Paper 2010
Communicative Sanskrit Set 1 for 2009
Communicative Sanskrit Set 2 for 2007
Communicative Sanskrit Set 1 for 2007

myCBSEguide App

myCBSEguide App

Complete Guide for CBSE Students

NCERT Solutions, NCERT Exemplars, Revison Notes, Free Videos, CBSE Papers, MCQ Tests & more.

CBSE Previous Year Question Papers Class 10 Sanskrit

CBSE Previous Year Question Papers Class 10 Sanskrit

CBSE Sanskrit questions papers

CBSE last year papers for class 10 Sanskrit and Last Year Question Paper & Solutions of 10 Sanskrit are made available by CBSE every year just after the board exams are over. CBSE marking scheme and blue print is provided along with the previous year question paper. This helps students find answer the most frequently asked question, How to prepare for CBSE board exams. The best way to prepare for board exams is to understand the questions pattern and practice them as given in previous year question papers.

 • solved question papers for class 10
 • cbse board question papers for class 10 with answers 2018
 • cbse solved question papers for class 10 free download
 • CBSE Question Paper for Class 10 – Sanskrit – 2018, 2017, 2016
 • last 5 years question papers of cbse 10th Sanskrit
 • cbse previous year question papers class 10 solved
 • ncert question papers
 • cbse old question papers class 10 Sanskrit
 • cbse previous year question papers class 10 Sanskrit solved pdf
 • Last Year Sample Question Paper & Solutions of CBSE Class 10

Board question papers of class 10 Sanskrit

CBSE class 10 Board Question Paper for Sanskrit for the year 2018, 2017, 2016, 2015 with solutions in PDF format for free download. The previous year question papers last 10 year for all – NCERT books and based on CBSE latest syllabus must be downloaded and practiced by students. These old 5 to 10 year board question papers are the best source to understand question paper pattern and chapter wise weightage in class 10th Sanskrit question paper.

Chapter-wise Marks distribution for class 10 Sanskrit board exam

1. रचनात्मक: मूल्यांकनाय संस्कृते रचनात्मकानि कार्याणि, व्यवहारे संस्कृत-प्रयोगः, संस्कृत गतिविधयः, प्रायोजनात्मकं कार्य, कक्षाकार्याणि, गृहकार्य च।

2. संकलनात्मकमूल्यांकनाय परीक्षणपत्रम् मार्च मासे परीक्षणपत्रे चत्वारः

खण्डाः भविष्यन्ति -

‘क’ खण्डः अपठित - अवबोधनम्

10

‘ख’ खण्डः रचनात्मक - कार्यम्

15

‘ग’ खण्डः अनुप्रयुक्त - व्याकरणम्

25

‘घ’ खण्डः पठित - अवबोधनम्

30

Class 10 Sanskrit Marking scheme

खण्डानुसारं विषयाः मूल्यभारःच

खण्डः

विषयाः

प्रश्नप्रकाराः

प्रश्नसंख्याः

मूल्यभारः

‘क’

अपठित-अवबोधनम्

10

1

एकः गद्यांशः 80-100 उेः अनुच्छेदः

बहुविकल्पात्मकाः

1

10

 

कुल भार

     

‘ख’

रचनात्मक-कार्यम्

2

औपचारिकं अथवा अनौपचारिकं पत्रम्

निबन्धात्मकः

1

5

3

चित्रवर्णनम् अथवा अनुच्छेदलेखनम्

निबन्धात्मकः

1

10

पूर्णभार

     

15

‘ग’

अनुप्रयुक्त-व्याकरणम्

4

सन्धि

लघूत्तरात्मकाः/ ब.वि.

1

4

5

समासः

बहुविकल्पात्मकः /ल.उ.

1

4

6

प्रत्ययाः

बहुविकल्पात्मकः /ल.उ.

1

4

7

वाच्यप्रकरणम्

लघूत्तरात्मकाः/ ब.वि.

1

3

8

समयः

लघूत्तरात्मकाः/ ब.वि.

1

2

9

अव्ययपदानि

लघूत्तरात्मकाः/ ब.वि.

1

4

10

संशोधनकार्यम्

ब.वि./ल.उ.

1

4

   

कुलभार

 

25

‘घ’

पठित-अवबोधनम्

11

गद्यांश

ब.वि./ल.उ.

1

6

12

पद्यांश

ब.वि./ल.उ.

1

6

13

नाट्यांशः

ब.वि./ल.उ.

1

6

14

श्लोकान्वयः

ल. उ. / ब.वि.

1

4

15

प्रश्न निर्माणम्

ल. उ. / ब.वि.

1

4

16

शब्दार्थमेलनम्

ब. वि. लघूत्तरात्मकम्

1

4

   

पूर्ण भार

 

30

 

सम्पूर्णभारः 80

CBSE 10 Year Papers class 10 Sanskrit

Old question papers of last 10 years for class 10 Sanskrit download as PDF from myCBSEguide, the best app for CBSE students. CBSE class 10 board papers of last 5 years solved for Sanskrit 10 board exams download free. CBSE board question papers for class 10th Sanskrit with answers 2018 and 2019 are conducted by central board of secondary education, New Delhi in the month of March and April. Plus Two CBSE Sanskrit Question Papers of CBSE board exams with latest marking scheme and revised blue print is something each and every child should go through and practice regularly for better results in board exams.

CBSE previous year question papers class 10 solved

CBSE board exam question papers class 10 with answers and complete solution for the year 2005 to 2018 are available for free download.

Year

Question Paper

Download as PDF

2005

Sanskrit Question Paper

Download

2006

Sanskrit Board Paper

Download

2007

CBSE Sanskrit Paper

Download

2008

12 Sanskrit Paper

Download

2009

Sanskrit class 12 question

Download

2010

Sanskrit Paper 2010

Download

2011

Question Paper for Sanskrit

Download

2012

2012 Sanskrit Question Paper

Download

2013

CBSE Sanskrit 2013 Paper

Download

2014

Question paper 2014 of Sanskrit

Download

2015

10 Sanskrit board Paper

Download

2016

10 Sanskrit Question Paper

Download

2017

Sanskrit solved question paper

Download

2018

Board exam paper 2018

Download

2019

Sanskrit question paper 2019

Download

2020

Question paper Sanskrit

Download

Class 10 Sanskrit Question Papers and syllabus

CBSE class 10 Sanskrit have following chapters. Questions are asked from these chapters. CBSE schools are advised to follow NCERT text books. Here is the list of chapters in class 10th Sanskrit.

Class 10 Sanskrit List of Chapters NCERT Book

 • प्रथमः पाठः शुचिपर्यावरणम् 3
 • द्वितीयः पाठः गुणवती कन्या 13
 • तृतीयः पाठः शिशुलालनम् 21
 • चतुर्थः पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः 31
 • प×चमः पाठः बु(िर्बलवती सदा 39
 • षष्ठः पाठः सुभाषितानि 48
 • सप्तमः पाठः भूकम्पविभीषिका 56
 • अष्टमः पाठः प ्रश्नत्रायम ् 64
 • नवमः पाठः प्राणेभ्यो{पि प्रियः सुहृद् 73
 • दशमः पाठः अन्या ेक्तयः 82
 • एकादशः पाठः विचित्राः साक्षी 90
 • द्वादशः पाठः जीवनं विभवं विना 99

CBSE Sanskrit Question Paper General Instructions

 1. अस्मिन् प्रश्नपत्रे चत्वारः खण्डाः सन्ति।
 2. प्रत्येक खण्डम् अधिकृत्य उत्तराणि एकस्मिन् स्थाने क्रमेण लेखनीयानि।
 3. प्रश्नपत्रे उत्तराणि न लेखनीयानि।
 4. प्रश्नसंख्या प्रश्नपत्रानुसारम् अवश्यमेव लेखनीया।
 5. सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि।

CBSE Question Papers for Class 10

CBSE question papers 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 and so on for all the subjects are available under this download link. Practicing real question paper certainly helps students to get confidence and improve performance in weak areas.

To download previous year question papers for class 10 Physics, Accountancy, Biology, History, Political Science, Economics, Geography, Computer Science, Home Science, Accountancy, Business Studies and Home Science; do check myCBSEguide app or website. myCBSEguide provides sample papers with solution, test papers for chapter-wise practice, NCERT solutions, NCERT Exemplar solutions, quick revision notes for ready reference, CBSE guess papers and CBSE important question papers. Sample Paper all are made available through the best app for CBSE students and myCBSEguide website.myCBSEguide App

myCBSEguide

Trusted by 70 Lakh Students

CBSE Test Generator

Create papers in minutes

Print with your name & Logo

Download as PDF

3 Lakhs+ Questions

Solutions Included

Based on CBSE Blueprint

Best fit for Schools & Tutors

Work from Home

 • Work from home with us
 • Create questions or review them from home

No software required, no contract to sign. Simply apply as teacher, take eligibility test and start working with us. Required desktop or laptop with internet connection